Συχνές Ερωτήσεις

1. Σε ποιές καλλιέργειες έχει έγκριση το Revolux 250WG?

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Βανίλια, Ελιά.

2. Ποιούς εχθρούς-στόχους καταπολεμά το Revolux 250WG?
Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana,Pandemis heparana), Φυλλορύκτες (Leucoptera malitoliella,Lithocolletis spp.), Ψύλλα αχλαδιάς (Cacopsylla pyri), Βλαστορύκτης (Anarsia lineatella), Καρπόκαψα μηλιάς (Cydia pomonella), Καρπόκαψα ροδακινιάς (Cydia molesta), Καρπόκαψα δαμασκηνιάς (Cydia funebrana), Θρίπας (Frankiniella occidentalis), Πυρηνοτρήτης ελιάς (Prays oleae).
3. Σε ποιές καλλιέργειες έχει έγκριση το Radiant 120SC?

Αμπέλι, Βαμβάκι.

4. Ποιούς εχθρούς-στόχους καταπολεμά το Radiant 120SC?

Ευδεμίδα (Lobesia botrana), Θρίπας (Frankiniella occidentalis), Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera).

5. Ποιός είναι ο τρόπος δράσης του Spinetoram?

To Spinetoram δρά στην σύναψη των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης (nAChR) του νευρικού συστήματος των εντόμων.

6. Τι είναι αυτό που κάνει το Spinetoram ξεχωριστό?

To Spinetoram ως μέλος της ομάδας των σπινοσινών έχει διαφορετικό τρόπο δράσης από άλλες ομάδες εντομοκτόνων όπως π.χ. νεονικοτινοειδή, αβαμεκτίνες κ.ά.

7. Με ποιόν τρόπο το Spinetoram βοηθάει στην καταπολέμηση των εχθρών-στόχων?

Δρα μέσω της επαφής και κατάποσης. Έχει δράση κυρίως στις προνύμφες εξαιτίας της έντονης τροφικής δραστηριότητάς τους.

8. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα Revolux 250WG ή Radiant 120SC ενάντια σε ενήλικα και αυγά?

Το Spinetoram έχει δευτερεύουσα δράση σε αυγά και ενήλικα. Η δράση στα αυγά είναι ωοπρονυμφοκτόνος(Το σκεύασμα να εφαρμόζεται μετά την εναπόθεση των ωών) Η δράση στα ενήλικα στηρίζεται στο γεγονός της στείρωσης των θηλυκών εντόμων με αποτέλεσμα αυτά να γεννούν άγονα αυγά.

9. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δω τα αποτελέσματα του Spinetoram?
Τα έντομα-στόχοι σταματούν να τρέφονται άμεσα και η αποτελεσματικότητα του Spinetoram γίνεται εμφανής μετά απ’ το πέρας λίγων ωρών.
10. Είναι το Spinetoram προϊόν φυσικής προέλευσης?

Το Spinetoram δεν είναι προϊόν φυσικής προέλευσης. Οι σπινοσίνες -J & L-, ναι μεν παράγονται απ’ την διαδικασία ζύμωσης του ακτινομύκητα Saccharopolyspora spinosa ,τροποποιούνται  δε χημικά ώστε να παραχθεί το τελικό προϊόν.

11. Σε τι διαφέρει το Spinetoram με το Spinosad?

Πιο ταχεία δράση-Πιο φωτοσταθερό-Καλύτερη διελεσματική κίνηση.

12. Ποια είναι η επίδραση των Revolux 250WG και Radiant 120SC στα ωφέλιμα?

Σε εφαρμογές με τα προϊόντα Revolux 250WG και Radiant 120SC έχει σημειωθεί περιορισμένη και μικρής διάρκειας επίδραση σε ωφέλιμα και παρασιτοειδή μη-στόχους.Οι εφαρμογές με τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορεί να θέσουν σε μικρό κίνδυνο κάποια παρασιτοειδή υμενόπτερα αλλά η επίδραση είναι παροδική.

13 Ποιά είναι η εγκεκριμένη δόση του Revolux 250WG ενάντια της Καρπόκαψας? Πότε είναι ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής?

Η εγκεκριμένη δόση ενάντια της Καρπόκαψας είναι 35γρ/στρ(max).Το Revolux 250WG θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά των πρώτων προνυμφικών σταδίων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

14. Ποιά είναι η εγκεκριμένη δόση του Revolux 250WG ενάντια της Ψύλλας της αχλαδιάς? Πότε είναι ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής?

Η εγκεκριμένη δόση ενάντια της Ψύλλας είναι 40γρ/στρ(max).Το Revolux 250WG θα πρέπει να εφαρμόζεται απ’ το στάδιο των ώριμων αυγών μέχρι την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

15. Η προσθήκη παραφινικού λαδιού θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του Revolux 250WG ενάντια στην Ψύλλα της αχλαδιάς?

Πειραματικά δεδομένα έδειξαν ότι ο συνδυασμός με παραφινικό λάδι 250κ.εκ/100λτ νερό αυξάνει την αποτελεσματικότητα κατά της Ψύλλας της αχλαδιάς.

16. Ποιά είναι η εγκεκριμένη δόση του Revolux 250WG ενάντια στην Ανάρσιας και τον Φυλλοδέτη των πυρηνοκάρπων? Πότε είναι ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής?

Η εγκεκριμένη δόση ενάντια της Ανάρσιας και του Φυλλοδέτη είναι 35γρ/στρ(max).Το Revolux 250WG πρέπει να εφαρμόζεται κατά των πρώτων προνυμφικών σταδίων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

17. Ποιά είναι η εγκεκριμένη δόση του Revolux 250WG ενάντια στον Πυρηνοτρήτη της ελιάς? Πότε είναι ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής?

Η εγκεκριμένη δόση ενάντια στον Πυρηνοτρήτη είναι 10γρ/στρ(max).Το Revolux 250WG θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά των πρώτων προνυμφικών σταδίων της ανθόβιας ή της καρπόβιας γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

18. Ποιά είναι η εγκεκριμένη δόση του Radiant 120SC ενάντια στο πράσινο σκουλήκι του βαμβακιού? Πότε είναι ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής?

Η εγκεκριμένη δόση ενάντια στο πράσινο σκουληκι είναι 50 cc/στρ(max).Το Radiant 120SC θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά των πρώτων προνυμφικών σταδίων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

19. Ποιά είναι η εγκεκριμένη δόση του Radiant 120SC ενάντια στην ευδεμίδα της αμπέλου? Πότε είναι ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής?

Η εγκεκριμένη δόση ενάντια στην ευδεμίδα είναι 20-30 cc/στρ. Το Radiant 120SC θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά των πρώτων προνυμφικών σταδίων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

20. Ποιά είναι η συνιστώμενη δόση του Radiant 120SC ενάντια στον θρίπα (Frankliniella occidentalis)?Πότε είναι ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής?

Η συνιστώμενη δόση ενάντια στον θρίπα είναι 50 cc/στρ. Το Radiant 120SC θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά των πρώτων προνυμφικών σταδίων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

21. Μπορούν τα προϊόντα Revolux 250WG και Radiant 120SC να συνδυαστούν με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα?

Τα Revolux 250WG και Radiant 120SC είναι συμβατά με τα περισσότερα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά.

22. Πόσες φορές ανά καλλιεργητική περίοδο μπορώ να εφαρμόσω το Revolux 250WG?

Πυρηνόκαρπα/Μηλοειδή: 1 - Ελιά: 2

Όσον αφορά την καλλιέργεια της ελιάς να μην γίνονται επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με το Revolux 250WG  

23. Πόσες φορές ανά καλλιεργητική περίοδο μπορώ να εφαρμόσω το Radiant 120SC?

Αμπέλι/Βαμβάκι: 1

24. Πότε μπορεί να γίνει η τελευταία επέμβαση με Revolux 250WG πριν την συγκομιδή για κάθε καλλιέργεια?

Πυρηνόκαρπα/Μηλοειδή: 7 - Ελιά: 21

25. Πότε μπορεί να γίνει η τελευταία επέμβαση με Radiant 120SC πριν την συγκομιδή για κάθε καλλιέργεια?

Αμπέλι: 7 - Βαμβάκι: 21

26. Σε ποιές συσκευασίες θα διατίθεται το Revolux 250WG? Σε ποιές συσκευασίες θα διατίθεται Radiant 120SC?

Revolux 250WG: 75γρ / 200γρ / 250γρ / 350γρ

Radiant 120SC: 250cc / 500cc / 1L

27. Με ποιούς τρόπους μπορώ να μειώσω τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων στο Spinetoram?

Πάντα να γίνεται εναλλαγή των Revolux 250WG / Radiant 120SC με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων. Όταν στο πρόγραμμα ψεκασμού χρησιμοποιείται και το Laser 480SC να μην γίνονται πάνω από 3 εφαρμογές και με τα δύο σκευάσματα κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

28. Ποιό είναι το ιδανικό PH του ψεκαστικού διαλύματος που εμπεριέχει τα Revolux 250WG ή Radiant 120SC?

Το ιδανικό PH του ψεκαστικού διαλύματος που θα εμπεριέχει τα Revolux 250WG ή Radiant 120SC είναι από 6 εώς 8.

29. Ποια είναι τα Ευρωπαϊκά MRLs(mg/kg) του Revolux 250WG για κάθε καλλιέργεια?

Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 0.3, Βερικοκιά: 0.2, Δαμασκηνιά, Βανίλια: 0.05 - Μηλοειδή: 0.2 - Ελιά: 0.05

30. Ποια είναι τα Ευρωπαικά MRLs(mg/kg) του Radiant 120SC για κάθε καλλιέργεια?

Αμπέλι: 0.5 - Βαμβάκι: 0.05

31. Θα γίνει επέκταση της ετικέτας των Revolux 250WG και Radiant 120SC σε άλλες καλλιέργειες?

Η εταιρία μας θα αιτηθεί την επέκταση της έγκρισης του REVOLUX 250 WG,  για ήσσονος σημασίας  χρήσεις στους εχθρούς ψύλλα της φυστικιάς (Agonoscena pistaciae) και  μύγα της Ασίας (Drosophila suzukii) στην καλλιέργεια της κερασιάς.

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

facebook-xxl.png  insta logo linkdin.png 

 
*Προσοχή: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
esyf logo retina

 

 Corteva HorColor RGB

 

Τελευταία νέα

 

Πολύτιμο όπως και η σοδειά σου

Πολύτιμο όπως και η σοδειά σου

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Θε...